Pályázati kiírás a DOSz tudományos osztályainak elnöki tisztségeire

Pályázati kiírás a DOSz tudományos osztályainak elnöki tisztségeire
 
A tudományos osztályok feladata
 A Doktoranduszok Országos Szövetsége 2012. december 19-én köztestületté alakult. A megújuló szervezet egyik legfontosabb célkitűzése volt, hogy a tudományos osztályok rendszerén keresztül a magyarországi és a kárpát-medencei magyar doktoranduszok számára olyan tudományos fórumot hozzon létre, mely a szakmai érintkezésen túl a tudományos közéletben örömmel tevékenykedő fiatal értelmiségiek személyes kapcsolatteremtésének helyszíne is egyben. Erre vonatkozóan követjük azt az elvünket, amely szerint az ország tudományos életét a jövőben meghatározó nemzedék szakmai és emberi kapcsolatainak építését a lehető legkorábban meg kell kezdeni, és minden formában támogatni kell. A DOSz 2013. februárjában írt ki először pályázatot a tudományos osztályok elnöki tisztségeinek betöltésére. Azóta 21 osztály több mint 500 fős taglétszámmal folytatja tudományszervező tevékenységét. Ezzel létrejött a magyar nyelvű doktori képzés kiemelkedő tudományos és közösségi hálózata.
 
A DOSz az alábbi tudományos osztályok elnöki tisztére pályázatot ír ki:
·         Fizikai Tudományok Osztálya
·         Hadtudományi Osztály
·         Közgazdaságtudományi Osztály
  
A pályázatnak tartalmaznia kell
A pályázó rövid szöveges bemutatkozása.
Szakmai önéletrajza.
Publikációs jegyzéke vagy MTMT azonosító link, elérhetőség
Vezetői koncepció (A jelölt részletes elképzelései az adott tudományos osztály céljaival, működésével, terveivel kapcsolatban maximum 5 oldal terjedelemben)
Programterv a 2016. szeptembertől – 2017. augusztusig terjedő időszakra:
o Tervezett programok célja, helye, ideje, témája
o Költségvetési terv
o Rövid, legfeljebb két oldalas szöveges összefoglalás, mely tartalmazza, hogy megvalósítani kívánt program mivel járul hozzá a DOSz tudományszervezési törekvéseihez, az osztály/osztályok által megszólítani kívánt doktoranduszok tudományos törekvéseihez és/vagy szakmai, emberi közösségének építéséhez.).
 
A pályázathoz csatolni kell
·         Doktorandusz-hallgatói vagy doktorjelölti jogviszony igazolása.
·         Két főállású egyetemi oktató ajánlása, amelyek alátámasztják a jelölt szakmai alkalmasságát a tisztség betöltésére.
 
A pályázat anyagát kérjük elektronikusan (csatolt dokumentumokat szkennelve) 2016. október 15-ig a szabo.katalin@dosz.hu és a dosz@dosz.hu címre, ill. és postai úton a DOSz irodájába (1062 Budapest, Bajza u. 32.) megküldeni. A beérkezett pályázatokat az illetékes elnökségi tag előterjesztése alapján az elnökség bírálja el, minden érintettet 2016. október 21-ig értesítünk. Az elnöki megbízatás 2016. október 22-től 2017. augusztus 31-ig tart.
 
A tudományos osztályokra vonatkozó előírásokat a DOSz hatályos Alapszabályának vonatkozó része a következőképpen rögzíti:
 
A tudományos osztályok
 24.§
 (1) A DOSz tudományos osztályok felügyeletéért felelős elnökségi tagja az 1. számú mellékletben felsorolt tudományterületek szerint, illetve az elnökség külön beleegyezése szerinti néven tudományos osztályokat szervezhet.
 
(2) A tudományos osztály tagjai a DOSz adott tudományterületet művelő tagjai. Egy tag több tudományos osztálynak is lehet tagja, de több tudományos osztályban vezetői vagy vezető tisztségviselői megbízatást nem vállalhat. A tudományos osztályba az adott tudományos osztály elnökénél lehet jelentkezni. A tudományos osztály tagjával vagy tudományos osztályba jelentkező felvételével szemben kifogás emelhető, amennyiben az érintett a tudományos osztály vezetőjének felhívására nem tudja alátámasztani, hogy az adott tudományterületet műveli. A kifogás alaposságáról az elnökség bármelyik fél megkeresésétől számított 15 napon belül dönt.
 
(2a) Az Alumni Osztály tagja lehet minden doktori fokozatot szerzett korábbi doktorandusz, doktorjelölt. Az Alumni Osztályba az osztály elnökénél lehet jelentkezni. Az Alumni Osztály tagjával vagy az oda jelentkező felvételével szemben kifogás emelhető, amennyiben az érintett az Alumni Osztály vezetőjének felhívására nem tudja alátámasztani, hogy doktori fokozattal rendelkezik. A kifogás alaposságáról az elnökség bármelyik fél megkeresésétől számított 30 napon belül dönt.
 
(3) Az egyes tudományos osztályok elnöki teendőinek ellátására a DOSz elnöksége minden év május 15-ig nyilvános pályázatot ír ki. A tudományos osztály elnöki mandátuma a következő elnök megválasztásáig tart. A tudományos osztály elnökének feladatai különösen:
a.       felügyeli a tudományos osztály szabályos működését, kapcsolatot tart a DOSz elnökségével, összehívja a tudományos osztály üléseit,
b.      szervezi és irányítja a tudományos osztály éves tevékenységét,
c.       félévente a DOSz elnöksége felé írásban számol be a tudományos osztály tevékenységéről és terveiről.
 
(4) A tudományos osztályok működési rendjére a DOSz elnöksége ügyrendi mintát biztosít, ezen túl a tudományos osztály maga alakítja ki működésének részletes szabályait, amely a tudományos osztály alakuló ülését követő ülésen kerül elfogadásra, változtatásához a tudományos osztályokat felügyelő elnökségi tag jóváhagyása szükséges.
 
(5) A tudományos osztályok feladatai különösen:
a.       véleményt nyilváníthat a DOSz testületei által hozott tudományos tartalmú döntésekben,
b.      minden tudományszervezéshez, tudományos tevékenységhez kapcsolódó szervező tevékenység az adott tudományterületet jellemző igények, illetve az interdiszciplinaritáson alapuló együttműködés jegyében.
 
(6) Az Alumni Osztály feladatai különösen:
a.       kapcsolatot tart a már fokozatot szerzett, de a doktori képzés ügye mellett továbbra is elkötelezett korábbi doktoranduszokkal,
b.      tevékenységével segíti a tudományos osztályok működését.
 
(7) Az Alumni Osztály tagjai viszonylatában érdekképviseleti feladatokat nem lát el.
 
A tudományos osztályok ajánlott programjai:
 
§ Egyetemi, doktori iskolai konferenciák.
§ Egyetem és doktori iskola-közi konferenciák.
§ A tudományterület doktori hallgatóit összefogó magyarországi konferencia.
§ A tudományterület magyar ajkú doktoranduszait összefogó Kárpát-medencei konferencia.
§ Nemzetközi konferenciák szervezése és/vagy látogatása.
§ Intézménylátogatás (pl. más egyetemek doktori iskoláinak felkeresése egynapos rendezvény keretében, más doktori iskolákban folyó képzés megismerése).
§ Tanulmányi kirándulás itthon és/vagy külföldön.
§ Kulturális programok.
§ Szakmai nyári táborok.
 
Az osztályelnökök alapszabályban nem részletezett feladatai bővebben:
 
§ A tudományos osztály folyamatos és magas színvonalú tudományos-szakmai munkájának biztosítása, koordinálása.
§ A tudományos osztály működésének, programjai megvalósulásának anyagi hátterének biztosítása.
§ Kapcsolattartás a tudományos osztályokért felelős elnökségi taggal, rajta keresztül a DOSZ elnökségével.
§ Éves munkaterv készítése a következő év tervezett feladatairól, vállalásairól. Az egyes részfeladatokat személyekhez rendelni.
§ Félévenkénti beszámoló készítése az osztályban folyó szakmai munkáról, annak tapasztalatairól.
§ A tudományos osztály tagjainak és tisztségviselőinek utánpótlásának biztosítása.
§ Együttműködés a tudományos osztály vezetésére megválasztott új elnökkel.
§ Kapcsolattartás az adott intézményben működő doktorandusz önkormányzattal, illetve az adott intézmény vezetőségével és tudományos műhelyeivel.
§ Kapcsolattartás más tudományos osztályokkal.
 
Budapest, 2016. szeptember 29.
 
Eredményes felkészülést kívánva:
Keresztes Gábor
DOSz elnök
Szabó Katalin
DOSz elnökségi tag