PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázat
a Doktoranduszok Országos Szövetségének Elnöksége
pályázatot ír ki
a Doktoranduszok Országos Szövetség tudományos osztályainak
elnöki tisztségeinek betöltésére
(mindösszesen 9 fő részére)
 
A Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) a tudományos osztályok rendszerén keresztül tudományos és közösségi hálózatot hozott létre a magyarországi és a kárpát-medencei magyar doktoranduszok számára, megteremtve ezzel egy olyan tudományos fórumot, mely a szakmai érintkezésen túl a tudományos közéletben tevékenykedő fiatal értelmiségiek személyes kapcsolatteremtésének helyszíne is egyben.
A DOSZ Elnöksége pályázatot ír ki a Doktoranduszok Országos Szövetsége tudományos osztályainak elnöki tisztségeinek betöltésére (mindösszesen 9 fő részére) 2019. szeptember 1-től 2020. augusztus 31. közötti időtartamra.

A DOSZ alábbi tudományos osztályok elnöki tisztségeire ír ki pályázatot:
1. Fizikai Tudományok Osztálya
2. Hittudományi Osztály
3. Jogtudományi Osztály
4. Kommunikáció- és Médiatudományi Osztály
5. Művészeti, Színház,-és Filmtudományi Osztály
6. Nyelvtudományi Osztály
7. Orvos- és Egészségtudományi Osztály
8. Rendészettudományi Osztály
9. Zenetudományi Osztály
 
A DOSZ Alapszabályának 18-22.§-a rendelkezik az osztályokról ( http://www.dosz.hu/dokumentumok/egyeb_dokumentumok ). A tudományos osztály elnökére
vonatkozó szabályokat a 20.§ tartalmazza, mely (4) bekezdése szerint tudományos osztály elnöke lehet bármely, magyarországi állami, vagy az állam által elismert nem állami felsőoktatási intézmény doktori képzésében jogviszonnyal rendelkező doktorandusz vagy doktorjelölt, valamint a Magyar Doktorandusz Közösség bármely tagszervezetének doktorandusza.
 
A tudományos osztály elnökének feladatai és kötelezettségei különösen, de nem kizárólagosan:
a) felügyelni a tudományos osztály szabályos működését;
b) kapcsolatot tartani a DOSZ Elnökségével és tudományos osztályaival;
c) összehívni és vezetni a tudományos osztály üléseit;
d) szervezni és irányítani a tudományos osztály éves tevékenységét,
e) a belső szabályzatok alapján rendelkezésre bocsátott költségvetési források szabályszerű
felhasználása,
f) évente írásban beszámolni a DOSZ Elnökségének a tudományos osztály tevékenységéről és
terveiről.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) szakmai és tudományos önéletrajzát,
b) a vezetői elképzeléseit tartalmazó:
 
Cím: 1055 Budapest Falk Miksa utca 1.
 
iroda@dosz.hu
www.dosz.hu
 
ba) motivációs levelet: elképzelések az adott tudományos osztály céljaival, működésével,
terveivel kapcsolatban maximum 5 oldal terjedelemben,
bb) programot*: a tervezett programok célja, helye, ideje, témája a mellékelt formanyomtatvány
alapján. Rövid, legfeljebb két oldalas szöveges összefoglalás, mely tartalmazza, hogy megvalósítani
kívánt program mivel járul hozzá a DOSZ tudományszervezési törekvéseihez, az osztály/osztályok
által megszólítani kívánt doktoranduszok tudományos törekvéseihez és/vagy szakmai, emberi
közösségének építéséhez.).
c) a doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszonyának igazolását és
d) a nyilatkozatát, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozatalban résztvevő személyek és
testületek a benyújtott pályázatot megismerhetik.
e) az elnöki ciklus során megvalósítandó szakmai rendezvények részletes leírását és gazdasági
tervét;
f) két doktori fokozattal rendelkező egyetemi oktató vagy kutató ajánlását, amelyek
alátámasztják a jelölt szakmai alkalmasságát a tisztség betöltésére.
*A tudományos osztályok ajánlott programjai: a 2019. szeptember 1.-től 2020. augusztus 31-ig terjedő
időszakra:
a) A tudományterület doktorandusz hallgatóit összefogó magyarországi konferencia szervezése.
b) A tudományterület magyar ajkú doktoranduszait összefogó Kárpát-medencei konferencia.
c) Nemzetközi konferenciák szervezése.
d) Intézménylátogatás (pl. más egyetemek doktori iskoláinak felkeresése egynapos rendezvény
keretében, más doktori iskolákban folyó képzés megismerése).
e) Tanulmányi kirándulás itthon és/vagy külföldön.
A pályázatot 2019. július 31-ig kell megküldeni elektronikusan (csatolt dokumentumokat szkennelve)
az elnok@dosz.hu , az iroda@dosz.hu és az fb@dosz.hu e-mail címekre.
A beérkezett pályázatokat a DOSZ Elnöksége bírálja el, minden érintettet legkésőbb 2019. augusztus
30-ig értesítünk. A megválasztott osztályelnökökkel a DOSZ önkéntes szerződést köt.
 
Budapest, 2019. június 11.
Eredményes felkészülést kívánva:
 
Szabó Péter
Elnök, DOSZ