Pályázati felhívás Doktoranduszok Országos Szövetség tudományos osztályainak elnöki tisztségeinek betöltésére (2 fő)

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) a tudományos osztályok rendszerén keresztül tudományos és közösségi hálózatot hozott létre a magyarországi és a kárpát-medencei magyar doktoranduszok számára, megteremtve ezzel egy olyan tudományos fórumot, amely a szakmai érintkezésen túl a tudományos közéletben tevékenykedő fiatal értelmiségiek személyes kapcsolatteremtésének helyszíne is egyben.

A DOSZ Elnöksége pályázatot ír ki a Doktoranduszok Országos Szövetsége tudományos osztályainak elnöki tisztségeinek betöltésére (mindösszesen 2 fő részére) 2022. január 1-től 2022. augusztus 31-ig terjedő időszakra.

A DOSZ az alábbi tudományos osztályok elnöki tisztségeire ír ki pályázatot:

1.         Alumni Osztály

2.         Közigazgatás-tudományi Osztály

A DOSZ Alapszabályának 18-22.§-a rendelkezik az osztályokról (http://www.dosz.hu/dokumentumok/egyeb_dokumentumok). A tudományos osztály elnöke lehet bármely, magyarországi állami, vagy az állam által elismert nem állami felsőoktatási intézmény doktori képzésében jogviszonnyal rendelkező doktorandusz vagy doktorjelölt, valamint a Magyar Doktorandusz Közösség bármely tagszervezetének doktorandusza és minden olyan személy, akinek a fentiek szerinti hallgatói jogviszonya két évnél nem régebben szűnt meg és doktori disszertációját még nem védte meg.”.

A DOSZ Alapszabályának 20. § (1) értelmében a tudományos osztály elnökének feladatai és kötelezettségei különösen,

a) felügyelni a tudományos osztály szabályos működését;

b) kapcsolatot tartani a DOSZ Elnökségével és tudományos osztályaival;

c) összehívni és vezetni a tudományos osztály üléseit;

d) szervezni és irányítani a tudományos osztály éves tevékenységét,

e) gondoskodni a DOSZ Elnöksége által, a tudományos osztály rendelkezésére bocsátott költségvetési források szabályszerű felhasználásáról;

f) évente írásban beszámolni a DOSZ Elnökségének az Elnökség által meghatározott időpontban a tudományos osztály tárgyévi tevékenységéről és jövőbeni terveiről és

g) teljesíteni a jelen Alapszabály vagy a tudományos osztály ügyrendje által meghatározott

bármely más feladatot vagy kötelezettséget.

A DOSZ Alapszabályának 20. § (5) és 24. § (8) bekezdése alapján a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó

 1. szakmai és tudományos önéletrajzát,
 2. a vezetői elképzeléseit tartalmazó:
 1. programot*: a tervezett programok célja, helye, ideje, témája (a mellékelt formanyomtatvány alapján), illetve egy rövid, legfeljebb két oldalas szöveges összefoglalás, mely tartalmazza, hogy a megvalósítani kívánt program mivel járul hozzá a DOSZ tudományszervezési törekvéseihez, az osztály/osztályok által megszólítani kívánt doktoranduszok tudományos törekvéseihez és/vagy szakmai, emberi közösségének építéséhez.).
 1. a doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszonyának igazolását és
 2. a nyilatkozatát, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozatalban résztvevő személyek és testületek a benyújtott pályázatot megismerhetik.
 3. az elnöki ciklus során megvalósítandó szakmai rendezvények részletes leírását és gazdasági tervét;
 4. két doktori fokozattal rendelkező egyetemi oktató vagy kutató ajánlását, amelyek alátámasztják a jelölt szakmai alkalmasságát a tisztség betöltésére.

*Ajánlások a tudományos osztályok tervezett programjaira vonatkozóan a 2022. január 1-től 2022. augusztus 31-ig terjedő időszakra:

 1. A tudományterület doktorandusz hallgatóit összefogó magyarországi konferencia szervezése.
 2. A tudományterület magyar ajkú doktoranduszait összefogó Kárpát-medencei konferencia szervezése.
 3. Nemzetközi konferenciák szervezése.
 4. Intézménylátogatás (pl. más egyetemek doktori iskoláinak felkeresése egynapos rendezvény keretében, más doktori iskolákban folyó képzés megismerése céljából).
 5. Tanulmányi kirándulás itthon és/vagy külföldön.

A pályázatot 2021. december 17. 20:00-ig kell megküldeni elektronikusan (csatolt dokumentumokat aláírást követően szkennelve) az elnok@dosz.hu, az iroda@dosz.hu és az fb@dosz.hu e-mail címekre.    

A beérkezett pályázatokat a DOSZ Elnöksége bírálja el. A Titkárság minden érintettet legkésőbb 2021. december 22-ig értesít a döntésről. A megválasztott osztályelnökökkel a DOSZ önkéntes szerződést köt.    

Budapest, 2021. december 4.

Eredményes felkészülést kívánva:

Molnár Dániel s.k.
elnök
Doktoranduszok Országos Szövetsége