Pályázat Tudományos Osztály elnöki tisztségre

Pályázat

 a Doktoranduszok Országos Szövetségének Elnöksége

pályázatot ír ki

a Doktoranduszok Országos Szövetség tudományos osztályainak

elnöki tisztségeinek betöltésére

(mindösszesen 22 fő részére)

 

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) a tudományos osztályok rendszerén keresztül tudományos és közösségi hálózatot hozott létre a magyarországi és a kárpát-medencei magyar doktoranduszok számára, megteremtve ezzel egy olyan tudományos fórumot, amely a szakmai érintkezésen túl a tudományos közéletben tevékenykedő fiatal értelmiségiek személyes kapcsolatteremtésének helyszíne is egyben.

A DOSZ Elnöksége pályázatot ír ki a Doktoranduszok Országos Szövetsége tudományos osztályainak elnöki tisztségeinek betöltésére (mindösszesen 22 fő részére) 2024. szeptember 1-től 2025. augusztus 31-ig terjedő időszakra.

A DOSZ az alábbi tudományos osztályok elnöki tisztségeire ír ki pályázatot:

 1. Agrártudományi Osztály
 2. Alumni Osztály
 3. Biológiai és Kémiai Tudományok Osztálya
 4. Filozófiatudományi Osztály
 5. Fizikai Tudományok Osztálya
 6. Földtudományok Osztálya
 7. Hadtudományi Osztály
 8. Hittudományi Osztály
 9. Irodalomtudományi Osztály
 10. Jogtudományi Osztály
 11. Kommunikáció- és Médiatudományi Osztály
 12. Közgazdaságtudományi Osztály
 13. Közigazgatás-tudományi Osztály
 14. Matematikai és Informatikai Tudományok Osztálya
 15. Műszaki Tudományok Osztálya
 16. Művészeti, Színház,-és Filmtudományi Osztály
 17. Nyelvtudományi Osztály
 18. Orvos- és Egészségtudományi Osztály
 19. Pszichológiai és Neveléstudományi Osztály
 20. Rendészettudományi Osztály
 21. Történelem- és Politikatudományi Osztály
 22. Zenetudományi Osztály

A DOSZ Alapszabályának 18-22.§-a rendelkezik az osztályokról (https://www.dosz.hu/dokumentumok/jogi_dokumentumok/alapszabaly). A DOSZ Alapszabályának 20. § (4) értelmében a „A tudományos osztály elnöke lehet bármely, magyarországi állami, vagy az állam által elismert nem állami felsőoktatási intézmény doktori képzésében jogviszonnyal rendelkező doktorandusz vagy doktorjelölt, valamint a Magyar Doktorandusz Közösség bármely tagszervezetének doktorandusza és minden olyan személy, akinek a fentiek szerinti hallgatói jogviszonya két évnél nem régebben szűnt meg és doktori disszertációját még nem védte meg.”

A DOSZ Alapszabályának 20. § (1) értelmében a tudományos osztály elnökének feladatai és kötelezettségei különösen,

 1. felügyelni a tudományos osztály szabályos működését;
 2. kapcsolatot tartani a DOSZ Elnökségével és tudományos osztályaival;
 3. összehívni és vezetni a tudományos osztály üléseit;
 4. szervezni és irányítani a tudományos osztály éves tevékenységét;
 5. gondoskodni a DOSZ Elnöksége által, a tudományos osztály rendelkezésére bocsátott költségvetési források szabályszerű felhasználásáról;
 6. évente írásban beszámolni a DOSZ Elnökségének az Elnökség által meghatározott időpontban a tudományos osztály tárgyévi tevékenységéről és jövőbeni terveiről és
 7. teljesíteni a jelen Alapszabály vagy a tudományos osztály ügyrendje által meghatározott bármely más feladatot vagy kötelezettséget.

A DOSZ Alapszabályának 20. § (5) és 24. § (8) bekezdése alapján a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó

 1. szakmai és tudományos önéletrajzát,
 2. a vezetői elképzeléseit tartalmazó motivációs levelet vagy programot,
 3. a doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszonyának hivatalos igazolását és
 4. a nyilatkozatát, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozatalban résztvevő személyek és testületek a benyújtott pályázatot megismerhetik.
 5. az elnöki ciklus során megvalósítandó szakmai rendezvények részletes leírását és gazdasági tervét (munkaterv és költségvetési terv mintája szerint);
 6. két doktori fokozattal rendelkező egyetemi oktató vagy kutató aláírt ajánlását, amelyek alátámasztják a jelölt szakmai alkalmasságát a tisztség betöltésére.

*Ajánlások a tudományos osztályok tervezett programjaira vonatkozóan a 2024. szeptember 1-től 2025. augusztus 31-ig terjedő időszakra:

a) a tudományterület doktorandusz hallgatóit összefogó magyarországi konferencia szervezése;

b) a tudományterület magyar ajkú doktoranduszait összefogó Kárpát-medencei konferencia szervezése;

c) nemzetközi konferencia szervezése;

d) intézménylátogatás (pl. más egyetemek doktori iskoláinak felkeresése egynapos rendezvény keretében, más doktori iskolákban folyó képzés megismerése céljából);

e) tanulmányi kirándulás itthon és/vagy külföldön.

A pályázatot 2024. május 31-ig kell megküldeni elektronikusan (valamennyi csatolt dokumentumot – kivéve a doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszony igazolását, az ajánlásokat, valamint a munkatervet és költségvetési tervet – AVDH hitelesítéssel ellátva vagy a csatolt dokumentumokat aláírást követően szkennelve) az elnok@dosz.hu, az info@dosz.hu és az fb@dosz.hu e-mail címekre.

A beérkezett pályázatokat a DOSZ Elnöksége bírálja el. A Felügyelő Bizottság minden érintettet legkésőbb 2024. június 30-ig értesít a döntésről. A megválasztott osztályelnökökkel a DOSZ önkéntes szerződést köt.

 

Debrecen, 2024. május 6.

Eredményes felkészülést kívánva:

 

                                                                                                   Molnár Dániel s.k.

                                                                                                              elnök

                                                                                  Doktoranduszok Országos Szövetsége