Pályázat DOSZ Elnök tisztség betöltésére

PÁLYÁZAT

a Doktoranduszok Országos Szövetsége pályázatot ír ki

ELNÖK

tisztség betöltésére 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti időtartamra

 

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) Alapszabályának 10. § (1) bekezdése alapján az Elnökség a DOSZ végrehajtó testülete, mely egy elnökből és hét elnökségi tagból áll, az Elnökség feladatainak részletes leírása a 10. § (4) bekezdésében található. Az elnökre vonatkozó további információt a 12. § tartalmazza.

Az elnököt nyilvános pályázat alapján a Küldöttgyűlés választja meg 1 (egy) év időtartamra, jelen esetben 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti időtartamra.

Az Alapszabály 24. § (5) bekezdése értelmében a DOSZ elnökének vagy elnökségi tagjának választható bármely, olyan személy, aki határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be és magyarországi állami, vagy az állam által elismert nem állami felsőoktatási intézmény doktori képzésében jogviszonnyal rendelkező doktorandusz hallgatói jogviszonnyal vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezik, vagy hallgatói jogviszonya két évnél nem régebben szűnt meg és még nem szerzett doktori fokozatot. Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat az Alapszabály 27. §-a tartalmazza.

A pályázat részeként a pályázónak csatolni kell:

  1. szakmai és tudományos önéletrajzát,
  2. a vezetői elképzeléseit tartalmazó motivációs levelet vagy programot,
  3. a doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszonyának igazolását vagy abszolutóriumát és
  4. a nyilatkozatát, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozatalban résztvevő személyek és testületek a benyújtott pályázatot megismerhetik.

A pályázatot elektronikus úton (valamennyi csatolt dokumentumot – kivéve a doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszony igazolását vagy abszolutóriumát – AVDH hitelesítéssel ellátva vagy aláírást követően szkennelve), PDF-formátumban kell megküldeni az iroda@dosz.hu és az fb@dosz.hu e-mail címekre, legkésőbb 2023. november 19-én 23:59-ig.

A pályázónak a DOSZ Titkársága válasz e-mailt küld a pályázat beérkezését követően azzal, hogy a dokumentum megérkezett, azt a titkárság átvette, a továbbiakban a pályázat formai követelményeknek való megfelelőségét az Alapszabály 24. § (11) bekezdése alapján a DOSZ Felügyelő Bizottsága ellenőrzi. A pályázat részeként beküldött valamennyi dokumentum eredeti példányát kérjük megőrizni 2023. december 31-ig, mert a DOSZ Felügyelő Bizottsága bekérheti azokat igazolás céljából és ellenőrizheti.

 

Budapest, 2023. november 2.

Molnár Dániel s.k.

elnök