Pályázat DOSZ Elnök tisztség betöltésére

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) Alapszabályának 10. § (1) bekezdése alapján az Elnökség a DOSZ végrehajtó testülete, mely egy elnökből és hét elnökségi tagból áll, az Elnökség feladatainak részletes leírása a 10. § (4) bekezdésében található. Az elnökre vonatkozó további információt a 12. § tartalmazza.

Az elnököt nyilvános pályázat alapján a Küldöttgyűlés választja meg 1 (egy) év időtartamra, jelen esetben 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időtartamra.

Az Alapszabály 24. § (5) értelmében a DOSZ elnökének vagy elnökségi tagjának választható bármely, olyan személy, aki határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be és magyarországi állami, vagy az állam által elismert nem állami felsőoktatási intézmény doktori képzésében jogviszonnyal rendelkező doktorandusz hallgatói jogviszonnyal vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezik, rendelkezik, vagy hallgatói jogviszonya két évnél nem régebben szűnt meg és még nem szerezett doktori fokozatot. Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat az Alapszabály 27. §-a tartalmazza.

A pályázat részeként a pályázónak csatolni kell:

  1. szakmai és tudományos önéletrajzát,
  2. a vezetői elképzeléseit tartalmazó motivációs levelet vagy programot,
  3. a doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszonyának igazolását vagy abszolutóriumát és
  4. a nyilatkozatát, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozatalban résztvevő személyek és testületek a benyújtott pályázatot megismerhetik.

A pályázatot 2022. november 30-án éjfélig kell postára adni, ajánlott, tértivevényes formában (1055 Budapest, Falk Miksa utca 1. Falk1 Edutus Ház Rendezvényközpont). A borítékra rá kell írni: „Pályázat a DOSZ Elnöki tisztségére”.

A pályázatot elektronikus úton, PDF-formátumban is meg kell küldeni az iroda@dosz.hu e-mail címre, legkésőbb 2022. november 30-án éjfélig. Az elektronikus pályázatnak tartalmaznia kell a postai feladóvevény vagy az átvételi elismervény beszkennelt másolatát.

 

Budapest, 2022. október 28.

Molnár Dániel s.k.

elnök