Pályázat a DOSz tisztségviselői helyek betöltésére

Pályázat

A Doktoranduszok Országos Szövetsége Elnöksége pályázatot ír ki a szervezet

elnöki

vezető tisztségének betöltésére 2017. január 1. és 2018. december 31. közötti időtartamra.

 

Az Alapszabály 26.§ (1) bekezdése értelmében elnöknek választható bármely, magyarországi állami és az állam által elismert nem állami doktori képzést folytató felsőoktatási intézményben jogviszonnyal rendelkező doktorandusz vagy doktorjelölt.

Az elnököt az Alapszabály 26.§ (2) bekezdése értelmében a Küldöttgyűlés egyszerű többséggel, titkos szavazással választja meg két évre.

Az elnöki tisztséggel összefüggő összeférhetetlenségi okokat az Alapszabály 29. § tartalmazza.

Az Alapszabály 19. § (2) bekezdés alapján az elnök feladatai különösen: szervezi és irányítja a DOSz tevékenységét, összehangolja a DOSz szerveinek működését, vezeti az elnökséget és irányítja a titkárságot; képviseli a DOSz-t, nyilatkozatot tehet; levezeti a Küldöttgyűlés és az elnökség üléseit; gyakorolja a DOSz-t megillető tulajdonosi és munkáltatói jogokat; kinevezheti az elnökhelyettes(eke)t; az elnökségi tagok tekintetében utasítási joggal rendelkezik; irányítja a DOSz gazdálkodását; javaslatot tehet eseti bizottság létrehozására és annak tagjaira, illetve az ilyen bizottság megszüntetésére; meghatározott feladatok ellátására az elnökséggel egyetértésben elnöki megbízottakat nevezhet ki; irányítja a  jogsegély-szolgálat munkáját; a DOSz kiadványainak felelős kiadója. 

Az elnöki vezető tisztség elnyerése érdekében benyújtandó pályázat részeként csatolni kell a pályázó szakmai és tudományos önéletrajzát, az iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló okiratok másolatát, a vezetői elképzeléseit tartalmazó motivációs levelet vagy programot, a pályázó doktorandusz jogviszonyának igazolását vagy doktorjelölt jogviszonyának igazolását és a nyilatkozatát, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozatalban résztvevő személyek és testületek a benyújtott pályázatot megismerjék.

A pályázatot 2016. október 11. 12 óráig kell két darab eredeti, valamennyi oldalát aláírt példányban leadni a Doktoranduszok Országos Szövetsége titkárságán (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a, alagsor -158.), továbbá PDF-formátumban beküldeni a dosz@dosz.hu e-mail címre.

 

Budapest, 2016. szeptember 27.

 

                                                                                            Keresztes Gábor s. k.

                                                                                                   DOSz elnökPÁLYÁZAT

A Doktoranduszok Országos Szövetsége Elnöksége pályázatot ír ki a szervezet

elnökségi tagi 

vezető tisztségének betöltésére a 2017. január 1. és 2018. december 31. közötti időtartamra.

 

Az Alapszabály 26. § (1) bekezdése értelmében elnökségi taggá választható bármely, magyarországi állami és az állam által elismert nem állami doktori képzést folytató felsőoktatási intézményben jogviszonnyal rendelkező doktorandusz vagy doktorjelölt.

Az elnökségi tagot az Alapszabály 26.§ (2) bekezdése értelmében a Küldöttgyűlés egyszerű többséggel, titkos szavazással választja meg két évre.

Az elnökségi tagi vezető tisztséggel összefüggő összeférhetetlenségi okokat az Alapszabály 29. § tartalmazza

Az Alapszabály 18. § (2) bekezdése tartalmazza az elnökség feladatainak nem taxatív felsorolását.

Az elnökségi tagi vezető tisztség elnyerése érdekében benyújtandó pályázat részeként csatolni kell a pályázó szakmai és tudományos önéletrajzát, az iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló okiratok másolatát, a vezetői elképzeléseit tartalmazó motivációs levelet vagy programot, a pályázó doktorandusz jogviszonyának igazolását vagy doktorjelölt jogviszonyának igazolását és a nyilatkozatát, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozatalban résztvevő személyek és testületek a benyújtott pályázatot megismerjék.

A pályázatot 2016. október  11. 12 óráig kell két darab eredeti, valamennyi oldalát aláírt példányban leadni a Doktoranduszok Országos Szövetsége titkárságán (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a, alagsor -158.), továbbá PDF-formátumban beküldeni a dosz@dosz.hu e-mail címre.

  

Budapest, 2016. szeptember 27. 

 

                                                                                            Keresztes Gábor s.k.

                                                                                                   DOSz elnök


PÁLYÁZAT

A Doktoranduszok Országos Szövetsége Elnöksége pályázatot ír ki a szervezet 

felügyelő bizottsági tagi 

,a DOSz törvényes működését ellenőrző testület tisztségeinek betöltésére a 2017. január 1. és 2018. december 31. közötti időtartamra.

 

Az Alapszabály 26. § (3) értelmében a felügyelő bizottság tagja büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet.

A felügyelő bizottság tagjait az Alapszabály 26. § (4) bekezdése értelmében a Küldöttgyűlés egyszerű többséggel, titkos szavazással választja meg két évre.

 

A felügyelő bizottsági tagsággal összefüggő összeférhetetlenségi okokat az Alapszabály 29. § (3) bekezdése tartalmazza.

Az Alapszabály 21. § (1) és (3) bekezdése tartalmazza a felügyelő bizottság feladatainak felsorolását. 

A felügyelő bizottsági tagság elnyerése érdekében benyújtandó pályázat részeként csatolni kell a pályázó szakmai és tudományos önéletrajzát, az iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló okiratok másolatát, továbbá a nyilatkozatát, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozatalban résztvevő személyek és testületek a benyújtott pályázatot megismerjék.

A pályázatot 2016. október 11. 12 óráig kell két darab eredeti, valamennyi oldalát aláírt példányban leadni a Doktoranduszok Országos Szövetsége titkárságán (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a, alagsor -158.), továbbá PDF-formátumban beküldeni a dosz@dosz.hu e-mail címre.

  

Budapest, 2016. szeptember 27.

 

 

                                                                                            Keresztes Gábor s.k.

                                                                                                   DOSz elnök