Pályázat a Doktoranduszok Országos Szövetség tudományos osztályainak elnöki tisztségeinek betöltésére

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) a tudományos osztályok
rendszerén keresztül tudományos és közösségi hálózatot hozott létre a magyarországi és a
kárpát-medencei magyar doktoranduszok számára, megteremtve ezzel egy olyan tudományos
fórumot, mely a szakmai érintkezésen túl a tudományos közéletben tevékenykedő fiatal
értelmiségiek személyes kapcsolatteremtésének helyszíne is egyben.


A DOSZ Elnöksége pályázatot ír ki a Doktoranduszok Országos Szövetsége tudományos
osztályainak elnöki tisztségeinek betöltésére (mindösszesen 22 fő részére) a 2019. szeptember
1.-től 2020. augusztus 31-ig terjedő időszakra.


A DOSZ az Alumni Osztály és az alábbi tudományos osztályok elnöki tisztségeire ír ki
pályázatot:.
2. Agrártudományi Osztály
3. Biológiai és Kémiai TudományokOsztálya
4. Filozófiatudományi Osztály
5. Fizikai Tudományok Osztálya
6. Földtudományok Osztálya
7. Hadtudományi Osztály
8. Hittudományi Osztály
9. Irodalomtudományi Osztály
10. Jogtudományi Osztály
11. Kommunikáció-és Médiatudományi Osztály
12. Közgazdaságtudományi Osztály
13. Közigazgatás-tudományi Osztály
14. Matematikai és Informatikai Tudományok Osztálya
15. Műszaki Tudományok Osztálya
16. Művészeti- és Művészettudományi Osztály
17. Nyelvtudományi Osztály
18. Orvos-és Egészségtudományi Osztály
19. Pszichológiai és Neveléstudományi Osztály
20. Rendészettudományi Osztály;
21. Történelem- és Politikatudományi Osztály
22. Zenetudományi Osztály

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 1.
Levelezési cím: 1055 Budapest Falk Miksa u. 1.

dosz@dosz.hu
www.dosz.hu

A DOSZ Alapszabályának 18-22.§-a rendelkezik az osztályokról
( http://www.dosz.hu/dokumentumok/egyeb_dokumentumok ). A tudományos osztály elnökére
vonatkozó szabályokat a 20.§ tartalmazza, mely (4) bekezdése szerint tudományos osztály elnöke
lehet bármely, magyarországi állami, vagy az állam által elismert nem állami felsőoktatási
intézmény doktori képzésében jogviszonnyal rendelkező doktorandusz vagy doktorjelölt,
valamint a Magyar Doktorandusz Közösség bármely tagszervezetének doktorandusza.

A tudományos osztály elnökének feladatai és kötelezettségei különösen, de nem kizárólagosan:
a) felügyelni a tudományos osztály szabályos működését;
b) kapcsolatot tartani a DOSZ Elnökségével és tudományos osztályaival;
c) összehívni és vezetni a tudományos osztály üléseit;
d) szervezni és irányítani a tudományos osztály éves tevékenységét,
e) a belső szabályzatok alapján rendelkezésre bocsátott költségvetési források szabályszerű
felhasználása,
f) évente írásban beszámolni a DOSZ Elnökségének a tudományos osztály tevékenységéről
és terveiről.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) szakmai és tudományos önéletrajzát;
b) vezetői elképzeléseit tartalmazó:
ba) motivációs levelet: elképzelések az adott tudományos osztály céljaival, működésével,
terveivel kapcsolatban maximum 5 oldal terjedelemben,
bb) programot*: a tervezett programok célja, helye, ideje, témája a mellékelt
formanyomtatvány alapján. Rövid, legfeljebb két oldalas szöveges összefoglalás, mely
tartalmazza, hogy megvalósítani kívánt program mivel járul hozzá a DOSZ
tudományszervezési törekvéseihez, az osztály/osztályok által megszólítani kívánt
doktoranduszok tudományos törekvéseihez és/vagy szakmai, emberi közösségének
építéséhez.);
c) a doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszonyának igazolását;
d) a nyilatkozatát, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozatalban résztvevő
személyek és testületek a benyújtott pályázatot megismerhetik;
e) az elnöki ciklus során megvalósítandó szakmai rendezvények részletes leírását és
gazdasági tervét;
f) két doktori fokozattal rendelkező egyetemi oktató vagy kutató ajánlását, amelyek
alátámasztják a jelölt szakmai alkalmasságát a tisztség betöltésére.
*A tudományos osztályok ajánlott programjai: a 2019. szeptember 1. 2020. május 31-ig terjedő
időszakra:
a) A tudományterület doktorandusz hallgatóit összefogó magyarországi konferencia szervezése.
b) A tudományterület magyar ajkú doktoranduszait összefogó Kárpát-medencei konferencia.
c) Nemzetközi konferenciák szervezése.
d) Intézménylátogatás (pl. más egyetemek doktori iskoláinak felkeresése egynapos rendezvény
keretében, más doktori iskolákban folyó képzés megismerése).
e) Tanulmányi kirándulás itthon és/vagy külföldön.

Költségterv

Munkaterv

 

A pályázatot 2019. május 31.-ig kell megküldeni elektronikusan (csatolt dokumentumokat
szkennelve) az iroda@dosz.hu,elnok@dosz.hu és az fb@dosz.hu e-mail címekre.
A beérkezett pályázatokat a DOSZ Elnöksége bírálja el, minden érintettet legkésőbb 2019.
augusztus 15-ig értesítünk. A megválasztott osztályelnökökkel a DOSZ önkéntes szerződést köt.


Budapest, 2019. április 15.

Eredményes felkészülést kívánva:

Szabó Péter
elnök, DOSZ