Pályázat Felügyelő Bizottsági tag tisztség betöltésére 3 fő részére

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) Alapszabályának 15. § (1) bekezdése alapján a Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FB) a DOSZ munkájának törvényességi felügyeletét, gazdálkodásának ellenőrzését végző testület, feladatainak részletes leírása a 15. § (4) bekezdésében található.

A Felügyelő Bizottság tagjait nyilvános pályázat alapján a Küldöttgyűlés választja meg 1 (egy) év időtartamra, jelen esetben 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időtartamra.

Az Alapszabály 24. § (6) értelmében az FB tagjának választható bármely, nagykorú, büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki a jelentkezési határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be. Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat az Alapszabály 27. §-a tartalmazza.

A pályázat részeként a pályázónak csatolni kell:

  1. szakmai és tudományos önéletrajzot,
  2. nyilatkozatot, hogy megválasztása esetén bemutatja az 1 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát;
  3. a nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozatalban résztvevő személyek és testületek a benyújtott pályázatot megismerhetik.

A felügyelő bizottsági tagság összeférhetetlen mindenfajta DOSZ-on belüli további megbízatással, tisztséggel. A Felügyelő Bizottság tagjai nem vállalhatják operatív feladatok elvégzését (Alapszabály 27. § (4) bekezdés).

A pályázatot 2021. november 8-án éjfélig kell postára adni, ajánlott, tértivevényes formában (1055 Budapest, Falk Miksa utca 1. Falk1 Edutus Ház Rendezvényközpont). A borítékra rá kell írni: „Pályázat a DOSZ Felügyelő bizottsági tag tisztségére”.

A pályázatot elektronikus úton, PDF-formátumban is meg kell küldeni az iroda@dosz.hu e-mail címre, legkésőbb 2021. november 8-án éjfélig. Az elektronikus pályázatnak tartalmaznia kell a postai feladóvevény vagy az átvételi elismervény beszkennelt másolatát.

Budapest, 2021. október 10.

Molnár Dániel s.k.
elnök

Felhívás