Pályázat elnöki tisztség betöltésére - 2022

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) Alapszabályának 10. § (1) bekezdése alapján az Elnökség a DOSZ végrehajtó testülete, mely egy elnökből és hét elnökségi tagból áll, az Elnökség feladatainak részletes leírása a 10. § (4) bekezdésében található. Az elnökre vonatkozó további információt a 12. § tartalmazza.

Az elnököt nyilvános pályázat alapján a Küldöttgyűlés választja meg 1 (egy) év időtartamra, jelen esetben 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időtartamra.

Az Alapszabály 24. § (5) értelmében a DOSZ elnökének vagy elnökségi tagjának választható bármely, olyan személy, aki határidőn belül érvényes pályázatot nyújtott be és magyarországi állami, vagy az állam által elismert nem állami felsőoktatási intézmény doktori képzésében jogviszonnyal rendelkező doktorandusz hallgatói jogviszonnyal vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezik, vagy hallgatói jogviszonya két évnél nem régebben szűnt meg és a doktori disszertációját még nem védte meg. Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat az Alapszabály 27. §-a tartalmazza.

A pályázat részeként a pályázónak csatolni kell:

  1. szakmai és tudományos önéletrajzát,
  2. a vezetői elképzeléseit tartalmazó motivációs levelet vagy programot,
  3. a doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszonyának igazolását vagy abszolutóriumát,
  4. a nyilatkozatát, hogy doktori disszertációját még nem védte meg, és amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozatalban résztvevő személyek és testületek a benyújtott pályázatot megismerhetik.

A pályázatot 2021. november 8-án éjfélig kell postára adni, ajánlott, tértivevényes formában (1055 Budapest, Falk Miksa utca 1. Falk1 Edutus Ház Rendezvényközpont). A borítékra rá kell írni: „Pályázat a DOSZ Elnöki tisztségére”.

A pályázatot elektronikus úton, PDF-formátumban is meg kell küldeni az iroda@dosz.hu e-mail címre, legkésőbb 2021. november 8-án éjfélig. Az elektronikus pályázatnak tartalmaznia kell a postai feladóvevény vagy az átvételi elismervény beszkennelt másolatát.

Budapest, 2021. október 10.

Molnár Dániel s.k.
elnök

Felhívás